Politica de confidentialitate

Preambul:
Avand in vedere dispozitiile legale incidente in materia protectiei datelor cu caracter personal, cuprinse in, fara a se limita la: Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor, prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si liberara circulatie ce va deveni aplicabil incepand cu 25 mai 2018, precum si Directiva 95/46/CE a UE privind protectia datelor;

Partile au hoarat sa incheie acest Acord avand ca scop principal documentarea, stabilirea, acceptarea si confirmarea termenilor si conditiilor aplicabile operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Avand in vedere acordul reciproc, precum si obligatiile continute in prezentul Acord si cu intentia de a se obliga in mod valabil, din punct de vedere juridic, Partile au stabilit urmatoarele:
DEFINITII:
Art. 1 Termenii utilizati in curprinsul Acordului au urmatorul inteles:
- Legislatia privind Protectia Datelor – Inseamna toatle legile, regelematarile si normele emise de catre orice guvern, agentie sau autoriate in ceea ce priveste prelucrarea Datelor cu Caracter personal, inclusiv Directiva 95/45/CE a UE privind protectia datelor, Legea 677/2001 ("Legea") de punere in aplicare a Directivei 95/46/CE cat si legislatia secundara emisa pentru aplicarea Legii si a oricaror legi sau regelmantari succesive, inclusiv Regulamentul UE privind Protectia Generala a Datelor (UE) 2016/679 ("Regulamentul"), cu aplicabilitatea in legislatia romana;
- Date cu caracter personal – se intelege orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, prenumele, nationalitea, data nesterii, sexul, varsta, starea civila, adresa (domiciliu/resedinta), adresa de e-mail, numar de telefon si fax, CNP, nr. Si serie act de identitate, date privind studiile efectuate, date privind activitatea profesionala, date referitoare la preferintele personale, date referitoare la origine rasiala sau etnica, date privind dezvoltarea profesionala (diplome, studii, experienta profesionala), imageine, voce, date de localizare, identificatori online, unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale dare pot conduce la identificare unei persoane fizice.
- Date cu caracter personal ce prezinta riscuri speciele – inseamna date care dezvaluie originea rasiala sau entica, opiniile politice, confesiunea religioasa, convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, date privind sanatatea, imagini foto, date privind condamnarile penale si infactuinile, date prelucrate in scopuri de gestiune a serviciilor de asistenta medicala.
- Prelucrare – reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care efectueaza asupra Datelor cu Caracter Personal, inclusiv, dara fara a se limita la: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.
- Persoanea vizate – vor avea intelesul atribuit in Legislatia privind Protectia Datelor. - Incalcarea Securitatii – Inseamna producerea oricarei incalcari reale sau suspectate a securitatii, care probabil va duce la, duce la sau ar putea duce la, distrugerea accidentala sau ilegala, pierderea, modificarea, compromiterea, dezvaluirea sau accesul la datele cu caracter personal. - Operator – reprezinta Vanzatorul, care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

B. CONDITII GENERALE PRIVIND PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Art.2. (1) La smenarea prezentului acord, reprezentantii partilor iau cunistinta despre prelucrarea datelor acestora cu caracter personal de catre cealalta Parte si isi exprima acordul/consimtamantul in mod liber, expres si neechivoc u privire la astfel de prelucrari pentru executarea preyentului acord. Vanzatorul va prelucra datele cu caracter personal, avand temei legal, contractual sau pe baza de consimtamant, exclusiv in scopul executarii obligatiilor asumate prin Contract. Tipurile de date cu caracter personal vor fi prelucrate ale persoanelor vizate in Contract.

(2) Partile iau cunostinta prin prezentul Acord de drepturile de care beneficieza in calitate de persoana vizata, respectiv:
- dreptul de acces a datelor cu caracter personal si de a corecta datele incorecte;
- dreptul de rectificare sau stergere a datelor cu caracter personal;
- dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal;
- dreptul de a sterge si dreptul la portabilitatea datelor;
- dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc;
- dreptul de a se adresa justititei si Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
- dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri). In prelucrarea datelor cu caracter personal conform Contractului, Partile se angajeaza sa respecte toate obligatiile aplicabile acestora in calitate de operatori de date cu caracter personal conform legislatiei privind protectia datelor cucaracter personal inclusiv, dara fara limitare, conform prevederilor GDPR.
(3) Partile se obliga de asemenea sa ia, pe propria raspundere, toate masurile de precautie rezonabile pentru a asigura securitatea si prevenirea oricaror distrugeri, pierderi, modificari, dezvaluiri, achizitii sau accesari ilegale sau neautorizate cu privire la "Datele cu caracter personal" detinute despre cealalta parte. Cu toate acestea, in cazul incare Datele cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obtinute de o persoana neautorizata sau are loc orice incalcare a securitatii Datelor cu caracter persnal, fiecare Parte va notifica immediat celeilalte Parti un astfel de incident si va coopera in vederea luarii oricaror masuri considerate necesare pentru atenuarea oricarei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces enautorizat si pentru notificarea Autoriatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
(4) Partile vor lua, pe propria raspundere, toate masurile rezonabile si necesare pentru a asigura ca toti angajatii, agentii, partenerii si subcontractantii lor respecta aceste clauze ori de cate ori prelucreaza orice Date cu caracter personal ca parte a acestui Acord.
(5) Vanzatorul nu va transfera Date cu Caracter Personal in afara tarii si/sau a Spatiului Economic European decat cu acordul scris prealabil al Cumparatorului si in conformitate cu instructiunile furnizate de Cumparator.
(6) Vanzatorul se obliga sa colecteze datele personale in scopuri determinate, explicite si legitime;
(7) Cumparatorul are obligatia sa informeze Vanzatorul cu privire la orice date cu caracter personal eronate, rectificate, actualizate sau sterse cu privire la procesarea lor de catre Vanzator.
(8) In termen de maxim 30 de zile de la incetarea relatiilor comerciale sau de la finalizarea serviciilor (oricare intervine prim adata), fiecare dintre Parti va distruge sau restitui toate atele cu caracter personal ale celeilalte Parti, cu exceptia cazului in care legislatia in vigoare impune in sarcina Partii respective respectarea anumitor termene de prescriptie mai mari legate de pastrarea datelor cu caracter personal.
(9) In cazul in care Cumparatorul isi incalca oricare dintre obligatiile asumate prin prezentul Acord precum si cele mentionate in Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date va fi neconditionat si exclusiv rapsunzator si va despagubi Vanzatorul si tertele parti (atat persoane fizice cat si persoane juridice) pentru:
- orice dauna, pierdere, costuri, taxe si chelutieli (inclusiv cheltuielie de judecata cu expertii judiciari si avocatii)
- pentru plata tuturor amenzilor sau penalitator plate de catre Cumparator catre Autoritatea de supraveghere
- orice alte daune ce rezulta din neglijenta, culpa sau fapta intentionata a Vanzatorului sau o incalcare de catre acesta a oricarei obligatii referitoatre la prelucrarea datelor personale prin nerespectarea a prevederilor acestui Acord si/sau a Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
(10) Incalcarea de catre una din parti a oricarei prevederi a acestui Acord va reprezenta o incalcare grava a Acordului si va indreptati cealalta parte sa rezilieze imediat relatiile comerciale trimitand o notificare de incetare in scris partii, fara vreo alta perioada de gratie sau de remediere ori alta formalitae sau notificare si fara interventia vreunei instante sau a altui organ jurisdictional.
(11) Clauzele standard ce urmeaza a fi emise in aplicarea Regulamentului de catre Comisia Europeana si, dupa caz, de autoritatea de supraveghere competenta, devin parte integranta a prezentului Acord, fiecare Parte avand obligatia de a lua la cunostinta aceste prevederi, inclusiv cu referire la modificarile ulteriorare.

Prezentul termeni si conditii sunt valabile incepand de 25. 05. 2018.